علی طیوری

علی طیوری

کارشناس عمران

31 سال

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

فوق لیسانس کارشناسی ارشد عمران - بیهق - 1396 - 1398
.


سوابق شغلی

بازرس کنترل و کیفیت Q.C - پارس نوار
شریف آباد - مرداد 1398 - اکنونلوگو فکروکار

https://fekrokar.com