تصویر پیش فرض حمیدرضا رمضانی

حمیدرضا رمضانی


نگهبان

40 سال

***********

خراسان رضوي -


درباره من

آشنایی با آتش نشانی
آشنایی با سیستم کامپیوتر ومانیتورینگ
اوغات فراغت ورزش وکتاب خواندن
صبور آروم


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com