مهدی ابراهیمی فلاحی

مهدی ابراهیمی فلاحی


بازسازی خودرو و ساخت سازه های چوبی

37 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس مکانیک تاسیسات تهویه و تبرید - جابربن حیان واحد رشت - 1389 - 1391

لیسانس مکانیک تاسیسات تهویه و تبرید - جابربن حیان واحد رشت - 1389 - 1391

لیسانس تاسیسات - جابربن حیان - 1389 - 1391

لیسانس مکانیک تاسیات - جابر بن حیان - 1387 - 1391


زبان ها

انگلیسی - متوسط

انگلیسی - متوسط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com