تصویر پیش فرض مهدی حسنعلی

مهدی حسنعلی


کارشناس مهندس صنایع

30 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس صنایع - زنجان - 1388 - 1392


سوابق شغلی

کارشناس برنامه ریزی - زر ماکارون
کرج - اسفند 1396 - اکنونکارشناس برنامه ریزی - راه فدک قطعه
کرج - اسفند 1395 - اسفند 1396کارشناس فروش - خوشگوار
کرج - فروردین 1396 - اسفند 1396مدیریت برنامه ریزی و تولید - میثاق
کرج - فروردین 1394 - اسفند 1395
زبان ها

انگلیسی - عالی


مهارت ها

برنامه ریزی و تولید - مسلط

آفیس - مسلط

MSP - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

زبان انگلیسی (سه سال)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com