تصویر پیش فرض منصوره فتاحی

منصوره فتاحی


36 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس حسابداری - زنجان - 1388 - 1392


سوابق شغلی

حسابدار - اداره برق
کرج - فروردین 1386 - اسفند 1386
لوگو فکروکار

https://fekrokar.com