تصویر پیش فرض ندا دارایی

ندا دارایی


کارمند اداری

27 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس حقوق - دانشگاه آزاد شهر قدس - 1394 - 1398


سوابق شغلی

اپراتور تولید - صنایع تولیدی کروز
تهران - خرداد 1395 - اردیبهشت 1398کارمند کنترل کیفیت - بانی مدارا کتان
تهران - اردیبهشت 1399 -
زبان ها

انگلیسی - متوسط


مهارت ها

کامپیوتر - متوسط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com