تصویر پیش فرض علی بابایی

علی بابایی


کارگرساده.خط تولید.حراست

23 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم تجربی - میره ای - 1384 - 1394


سوابق شغلی

کارگرخط - کشتارگاه صنعتی مرغ کردان
کردان - تیر 1397 - اسفند 1397
لوگو فکروکار

https://fekrokar.com