تصویر پیش فرض رضا محمدیان

رضا محمدیان


حسابدار

45 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس حسابداری - کرج - 1377 - 1381


سوابق شغلی

حسابدار - تابش مولد
کرج - فروردین 1396 - اسفند 1397رئیس حسابداری - ماناک
کرج - فروردین 1391 - اسفند 1396رئیس حسابداری - شادمهر
کرج - فروردین 1389 - اسفند 1390مسئول مالی و اداری - مهندسی مهر
کرج - فروردین 1384 - اسفند 1388تولید کننده و پخش - آبمعدنی کریستال
کرج - فروردین 1382 - اسفند 1383
مهارت ها

نرم افزارهای حسابداری - مسلط

آفیس - مسلط

استانداردهای حسابداری - مسلط

قوانین مالیاتی - مسلط

اصول حسابداری - مسلط

مباحث حسابداری صنعتی - مسلط

حسابداری بازرگانی - مسلط

خزانه داری - مسلط

حقوق و دستمزد بیمه - مسلط

تهیه اظهارات مالی - مسلط

امور حسابداری داخلی - مسلط

تهیه صورتهای مالی - مسلط

تهیه صورت های مدیریتی - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com