حمیدرضا نوده

حمیدرضا نوده


پیک تحصیدار با موتور

49 سال

***********

***********

***********

تهران - ***********


درباره من

کارهایم را خوب انجام میدم و وظیفه شناس هستم


تحصیلات

زیر دیپلم ندارم - ابوذر غفاری - 1362 - 1365

زیر دیپلم ندارم - ابوذر غفاری - 1362 - 1365


سوابق شغلی

بازنشسته - ناجا
تهران - آذر 1367 - شهریور 1388
مدت 5 سال هم آژانس هواپیمایی - تحصیلدار با موتو ر بودم
مهارت ها

پیک تحصیلدار . با موتور . بدون بار .جویا - متوسط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com