تصویر پیش فرض رضا حیدری

رضا حیدری


حراست،کارگرانبار،...

36 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم تاسیسات ساختمان - مدرسه شهیدتندگویان - 1379 - 1381

دیپلم تاسیسات - تندگویان - 1378 - 1381


سوابق شغلی

حراست - عمران تهویه
پرند - آبان 1392 - اسفند 1396
لوگو فکروکار

https://fekrokar.com