تصویر پیش فرض شهریار مرادی

شهریار مرادی


کارگر

29 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم علوم انسانی - خدابنده - 1388 - 1391


سوابق شغلی

تزریق کار - کیان بسپار
بهارستان - فروردین 1395 - اسفند 1397
مهارت ها

تزریق پلاستیک - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com