زهرا کبیری

زهرا کبیری


کارشناس آزمایشگاه و میکروبیولوژی

32 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس زیست شناسی سلولی و مولکولی- میکروبیولوژی - آزاد شهرکرد - 1388 - 1391


سوابق شغلی

کارشناس میکروبیولوژی - آزمایشگاه طبی مهرشهر کرج
کرج - مهر 1397 - اسفند 1397
کارشناس میکروبیولوژی- نمونه گیری - پذیرشکارشناس میکروبیولوژی - 1- آزمایشگاه طبی نوبل کرج
کرج - خرداد 1396 - مهر 1396
کارشناس میکروبیولوژی- نمونه گیری - پذیرشکارشناس میکروبیولوژی - 2- آزمایشگاه الزهرا شهرکرد
شهرکرد - شهریور 1393 - مرداد 1394
کارشناس میکروبیولوژی- نمونه گیری - پذیرشکارشناس میکروبیولوژی - 1- آزمایشگاه رازی اصفهان
اصفهان - مهر 1394 - اسفند 1394
کارشناس میکروبیولوژی- نمونه گیری - پذیرشکارشناس میکروبیولوژی - 1- آزمایشگاه رازی شهرکرد
شهرکرد - خرداد 1392 - مرداد 1393
کارشناس میکروبیولوژی - پذیرش - نمونه گیری
زبان ها

انگلیسی - متوسط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

ICDL 1 ,2 (32)

فلوبوتومی ( خونگیری) (27)
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران - بیمارستان سینا تهران


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com