سیده بهاره رستگاری هدشی

سیده بهاره رستگاری هدشی


اداری آزمایشگاه درمانگاه

31 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس بیولوژی - آزاد شهر قدس - 1387 - 1391

لیسانس زیست شناسی - شهر قدس - 1387 - 1391


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com