وحید احمدی

وحید احمدی


کارگرتولیدونگهبانی

36 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم دیپلم برق ساختمان - هنرستان شهیدکلهر - 1382 - 1386

دیپلم برق ساختمان - شهیدکلهر - 1382 - 1386
درحال حاضرهیچ شغلی ندارم پیگیرکارمیباشم لطفااگه کاری سراغ داریدمعرفی کنید متشکرم


سوابق شغلی

کارگرتولید - شرکت جام دارو
تهران - اردیبهشت 1390 - تیر 1394
خیربیکارم
لوگو فکروکار

https://fekrokar.com