تصویر پیش فرض لیلا تیوری نسب

لیلا تیوری نسب


حسابدار

37 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس مهندسی کشاورزی - بوعلی سینا همدان - -

لیسانس حسابدار صنعتی - دانشگاه علمی کاربردی کرج - -


سوابق شغلی

حسابدار - تجهیزکام
تهران - فروردین 1395 - اسفند 1397حسابدار - ارین خوشه پارس
کرج - فروردین 1388 - اسفند 1396
مهارت ها

حسابداری عمومی و مقدماتی - مسلط

افیس - مسلط

حسابداری پیشرفته - مسلط

نرم افزار های حسابداری - مسلط

اظهارنامه مالیاتی - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com