تصویر پیش فرض داوود بصیری

داوود بصیری


مهندس کشاورزی

32 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس کشاورزی - شهریار - 1388 - 1392


سوابق شغلی

کارمند اداری - آجیل و خشکبار
کرج - فروردین 1396 - اکنونکارشناس برنامه ریزی - دامداران
تهران - فروردین 1392 - اسفند 1395
مهارت ها

ICDL - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

ICDL (سه ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com