فاطمه عباسمن زاده

فاطمه عباسمن زاده


کارمند اداری، کارشناس فروش، خط تولید

32 سال

***********

***********

البرز - ***********


سوابق شغلی

منشی و مشاور - املاک
کرج - دی 1397 - خرداد 1398صندوقدار و منشی - رستوران
تهران - بهمن 1396 - آبان 1397
زبان ها

انگلیسی - متوسط


مهارت ها

نرم افزارهای اداری، فروش - متوسط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com