تصویر پیش فرض امیرحسین ایل کشی

امیرحسین ایل کشی


خط تولید

22 سال

***********

***********

***********

تهران - ***********


تحصیلات

دیپلم انسانی - فرهنگ - 1388 - 1396
خیر


سوابق شغلی

کارگری - دامداران
شهریار - خرداد 1398 - شهریور 1398
زبان ها

انگلیسی - متوسط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com