تصویر پیش فرض Maryam Sahrai

Maryam Sahrai


کارگر ساده خط تولید

44 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


سوابق شغلی

بسته بند - تهران دینا
کمالشهر پلیس راه خ عطا - مرداد 1392 - اکنون
در حال حاضر مشعول بکار میباشم اما به علت نداشتن بیمه دنبال کار هستم
لوگو فکروکار

https://fekrokar.com