تصویر پیش فرض مستانه بسیم

مستانه بسیم


کارشناس مدیریت بازرگانی

31 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس مدیریت بازرگانی - شهرقدس - 1393 - 1397


سوابق شغلی

مدیریت داخلی - کیمیا گستر
کرج - فروردین 1393 - اسفند 1397مدیر فروش - آروشا
کرج - فروردین 1392 - اسفند 1392
لوگو فکروکار

https://fekrokar.com