علی سوادی

علی سوادی


حسابدار.کمک حسابدار

24 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم حسابداری - صدوقی - 1391 - 1398


سوابق شغلی

حسابدار - اموزشگاه جهان
کرج - مهر 1397 - تیر 1398
مهارت ها

برنامه های حسابداری - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

دوره کامل برنامه های حسابداری (۱۵۰ ساعت)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com