تصویر پیش فرض مجید قلی زاده

مجید قلی زاده


کارگر

26 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

زیر دیپلم فنی و حرفه ای - کرج - 1390 - 1393


سوابق شغلی

انبارداری - چاپ و نشر
کرج - فروردین 1397 - اسفند 1397
مهارت ها

پرسکاری - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com