نیلوفر خازنی

نیلوفر خازنی


41 سال

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس مترجمی فرانسه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک - 1380 - 1384


سوابق شغلی

مدیر دفتر مدیر عامل.کارشناس خریدوصادرات - گروه صنایع غذایی پاکبان
کردان. کوهسار - شهریور 1387 - اردیبهشت 1397مدیر دفتر مدیرعامل - شرکت تبلیغاتی نگاه هفت
کرج - شهریور 1387 - اردیبهشت 1386
زبان ها

فرانسوی - متوسط

انگلیسی - متوسط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com