تصویر پیش فرض مهدی مهری

مهدی مهری


مهندس برق صنعتی

31 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

فوق دیپلم برق صنعتی - کرج - 1386 - 1388


سوابق شغلی

کارگر خط تولید - کاوشگران
کرج - فروردین 1396 - اسفند 1397دستیار اپراتور - مادیران
کرج - فروردین 1392 - اسفند 1395
مهارت ها

کارگر خط تولید - مسلط

اپراتور - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com