تصویر پیش فرض محسن حبیب زاده

محسن حبیب زاده


35 سال

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس مهندسی مواد و متالورژی - آزاد واحد دزفول - 1388 - 1391


سوابق شغلی

تکنسین - آذین دید فراز نوین
شهرقدس - خرداد 1397 - اسفند 1397کارشناس فنی - شهرداری
خوزستان شهرستان ویس - فروردین 1393 - بهمن 1396
زبان ها

انگلیسی - متوسط


مهارت ها

نرم افزار آفیس - متوسط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

بازرسی جوش (3ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com