تصویر پیش‌فرض غلامرضا بامی محمدی

غلامرضا بامی محمدی

مهندس مکانیک

39 سال

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

زیر دیپلم - - 1397 - 1397

زیر دیپلم - - 1397 - 1397

زیر دیپلم - - 1397 - 1397

زیر دیپلم - - 1397 - 1397

زیر دیپلم - - 1397 - 1397

زیر دیپلم - - 1397 - 1397

کارشناسی ارشد مکانیک طراحی کاربردی - دانشگاه آزاد واحد نجف آباد - 1393 - 1396


سوابق شغلی

کارشناس فی - مهندسین مشاور دزآب
اهواز، رامهرمز، رامشیر - آبان 1391 - مرداد 1392
پروژه های شبکه آبیاری و زهکشیلوگو فکروکار

https://fekrokar.com