تصویر پیش فرض نوشین تمدنی

نوشین تمدنی


مسئول دفتر مدیرعامل

42 سال

***********

***********

***********

تهران - ***********


تحصیلات

لیسانس مهندسی کشاورزی - آزاد اسلامی واحد گرمسار - 1378 - 1381

لیسانس کشاورزی - گرمسار - 1377 - 1381


سوابق شغلی

کارشناس اداری و مسئول دفتر - ایران تراستور
تهران - فروردین 1383 - اسفند 1397
مهارت ها

ICDL - مسلط

تایپ - مسلط

اشنایی به امور مالی - متوسط

اشایی به امور دفتری - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

ICDL (هفت ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com