مهدی آبادی

مهدی آبادی


تکنسین برق و الکترونیم

29 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

فوق دیپلم برق و الکترونیک - سراسری شهید بابایی قزوین - 1390 - 1392

فوق دیپلم برق و الکترونیک - سراسری شهید بابایی قزوین - 1390 - 1392


سوابق شغلی

تکنسین برق - صنایع تولیدی کروز
البرز - خرداد 1394 - مرداد 1398تکنسین برق - صنایع تولیدی کروز
البرز - خرداد 1394 - مرداد 1398
لوگو فکروکار

https://fekrokar.com