تصویر پیش فرض محمدرضا خلج

محمدرضا خلج


***********

***********

-


پروژه‌ها و دست‌آوردها

ندارم (۳ماه)
مدتی در نمایندگی ایران خودرو مشغول بودم

ندارم (ندارم)
ندارم


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com