حکیمه کاظمی

حکیمه کاظمی


کنترل کیفیت، مسئول فنی

38 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

فوق لیسانس تکنولوژی مواد غذایی - دانشگاه آزاد دامغان - 1390 - 1392

لیسانس علوم و صنایع غذایی - دانشگاه آیت الله آملی - 1381 - 1385


سوابق شغلی

کنترل کیفیت و مسئول فنی - تولیدی تحقیقاتی پرسا
هشتگرد - اردیبهشت 1395 - تیر 1398کنترل کیفیت و مسئول فنی - تک ستاره جنوب
رشت - مهر 1389 - اردیبهشت 1394کنترل کیفیت و مسئول فنی - سه ستاره جلگه
لوشان - اردیبهشت 1388 - تیر 1389کنترل کیفیت و مسئول فنی - گلهای پاک سیما
رشت - آبان 1385 - اسفند 1386
زبان ها

انگلیسی - خوب


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com