تصویر پیش فرض فرناز صباغ یزدی

فرناز صباغ یزدی


حسابدار

37 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس حسابداری - قزوین - 1382 - 1386


سوابق شغلی

رئیس حسابداری - سردساز خودرو
تهران - فروردین 1389 - اکنونحسابرس - آریان
تهران - فروردین 1387 - اسفند 1388کارمند فروش - سیمرغ
تهران - فروردین 1385 - اسفند 1386
زبان ها

انگلیسی - خوب


مهارت ها

نرم افزارهای حسابداری - مسلط

تحریر دفاتر قانونی شرکت - مسلط

تهیه صورت های مالی - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

زبان انگلیسی (سه سال)

تجزیه و تحلیل صورت های مالی (سه ماه)

گزارش نویسی (سه ماه)

استانداردهای حسابداری (سه ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com