تصویر پیش فرض ناصر حیدری

ناصر حیدری


کارشناس حسابداری

41 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس حسابداری - قزوین - 1385 - 1388


سوابق شغلی

رئیس حسابداری - ماندگار
تهران - فروردین 1395 - اکنونمدیر داخلی و مدیر مالی - ماه مارکت
تهران - فروردین 1395 - اسفند 1395رئیس حسابداری - داروسازی
تهران - فروردین 1385 - اسفند 1395کارمند حسابداری - ایران خودرو
تهران - فروردین 1382 - اسفند 1385
مهارت ها

گزارش اموال و دارائی - مسلط

امور انبارداری - مسلط

مدیریت داخلی - مسلط

امور پرسنلی - مسلط

امور حسابداری - مسلط

تنظیم اظهارنامه مالیاتی - مسلط

امور بیمه - مسلط

ورد - مسلط

اکسل - مسلط

نرم افزارهای حسابداری - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com