تصویر پیش فرض ابوذر سمواتی

ابوذر سمواتی


30 سال

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم حسابداری - مدرسه آیت اله طالقانی - 1384 - 1387


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com