تصویر پیش فرض شهاب جزایری

شهاب جزایری


مهندس صنایع

29 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

فوق دیپلم صنایع - کرج - 1389 - 1391


سوابق شغلی

سرپرست انبار - البرز مال
تهران - فروردین 1394 - اسفند 1397
زبان ها

انگلیسی - خوب


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com