تصویر پیش‌فرض فاطمه پازکی طرودی

فاطمه پازکی طرودی

کارمند اداری - مسئول دفتر

43 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس مدیریت امور فرهنگی - ارتباطات اسلامی - 1388 - 1393


سوابق شغلی

مسئول دفتر - باراکا
البرز - مرداد 1396 - اکنونلوگو فکروکار

https://fekrokar.com