تصویر پیش‌فرض روح الله حق وردی

روح الله حق وردی

راننده لیفتراک با گواهی نامه/ کارگر ماهرپرسکار/

44 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم علوم انسانی - مطهری - 1365 - 1380


سوابق شغلی

راننده لیفتراک وپرسکارماهر - شایان کوشا
شهرقدس - فروردین 1382 - شهریور 1397لوگو فکروکار

https://fekrokar.com