تصویر پیش فرض فرشته يعقوب الاملي

فرشته يعقوب الاملي


30 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس مهندسي نرم افزار - دانشگاه ازاد كرج - 1392 - 1396

لیسانس مهندسي نرم افزار - دانشگاه ازاد كرج - 1392 - 1396


زبان ها

انگلیسی - خوب

انگلیسی - خوب


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com