تصویر پیش فرض حسین خزایی

حسین خزایی


28 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس علوم تربیتی - پیام نور - 1393 - 1396
انصرافی رشته برنامه ریزی درسی مقطع ارشد دانشگاه خوارزمی دوره روزانه


سوابق شغلی

پالت چین - صنایع غذایی
کرج - تیر 1395 - بهمن 1398
بصورت روزمزد
زبان ها

انگلیسی - متوسط


مهارت ها

پالت چین - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com