علیرضا همدانی

علیرضا همدانی


حسابدار فروش. انباردار .صندوقدار

47 سال

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس حسابداری - علمی کاربردی - 1393 - 1395
خیر


سوابق شغلی

حسابدار خزانه - شرکت نادز
کرج - مرداد 1398 - مهر 1398
درشرکت پخش نادی بعنوان حسابدار خزانه مشغول بکار بودم
مهارت ها

نرم افزار مالی . راهکاران . ورانگر. کارا - متوسط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com