مسعود نجف پور

مسعود نجف پور


کارمند اداری کمک حسابدار و کارمند مالی

40 سال

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

فوق دیپلم حسابداری - ازاد - 1390 - اکنون

فوق دیپلم حسابداری - آزاد - 1390 - اکنون


سوابق شغلی

کارمند مالی - زنیط
تهران - فروردین 1390 - شهریور 1395
زبان ها

انگلیسی - متوسط


مهارت ها

حسابدار مالی - متوسط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com