رضا سیف

رضا سیف


زبان انگلیسی

62 سال

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم علوم تجربی - Skyline High School - 1354 - 1355
دارای مدرک آموزشی انگلیسی


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com