تصویر پیش فرض نجمه باستانی

نجمه باستانی


کارشناس معماری

32 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس معماری - فرهنگ و هنر - 1391 - 1394


سوابق شغلی

تکنسین دارو - بیمارستان ثارا...
کرج - فروردین 1395 - اسفند 1397
مهارت ها

کامپیوتر - مسلط

نسخه پیچی - مسلط

فروش - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com