سعید سراقی

سعید سراقی


حراست

32 سال

***********

***********

***********

تهران - ***********


تحصیلات

لیسانس مهندسی شهرسازی - دانشگاه غیاث الدین جمشید کاشانی - 1396 - 1398
دانشگاه غیر انتفاعی

فوق دیپلم شهرسازی - دانشگاه علمی و کاربردی شهرداری کرج - 1394 - 1396


سوابق شغلی

حراست - داروسازی شهردارو
شهریار - تیر 1393 - شهریور 1397
دوره های آموزشی و گواهینامه ها

دوره مهارت های آتشنشانی (8 ساعت)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com