تصویر پیش فرض صدیقه احمدی

صدیقه احمدی


کارشناس حسابداری

49 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس حسابداری - رودهن - 1374 - 1378


سوابق شغلی

سرپرست مالی - پیشتاز پارس
تهران - مرداد 1395 - اکنونرئیس حسابداری - دانش بنیان
تهران - فروردین 1388 - اسفند 1394رئیس حسابداری - تولیدی پیچ سازان
تهران - فروردین 1381 - اسفند 1387حسابدار مالی - تولیدی رنگین کمان
تهران - فروردین 1378 - اسفند 1380
مهارت ها

کامپیوتر - مسلط

ورد - مسلط

اکسل - مسلط

نرم افزار های حسابداری - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com