ندا سپاسی

ندا سپاسی

کارگر ساده

28 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس مدیریت صنعتی - دانشگاه آزاد واحد کرج - 1396 - اکنون

دیپلم تجربی - فاطمه پزشکی - 1390 - 1393


سوابق شغلی

کارگرتولید - پرژیان
کرج - مهر 1399 - بهمن 1399


بسته بندی - چی توز
نظرآباد - تیر 1398 - شهریور 1398


اپراتور تولید - استام صنعت
کرج - شهریور 1393 - تیر 1397زبان‌ها

انگلیسی - ضعیف


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com