تصویر پیش فرض ندا سپاسی

ندا سپاسی


کارگر ساده

24 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم تجربی - فاطمه پزشکی - 1390 - 1393


سوابق شغلی

بسته بندی - چی توز
نظرآباد - تیر 1398 - شهریور 1398اپراتور تولید - استام صنعت
کرج - شهریور 1393 - تیر 1397
لوگو فکروکار

https://fekrokar.com