مریم خان محمدی

مریم خان محمدی


منشی .منتاژ .

28 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم حسابداری - اسوه - 1378 - 1389


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com