تصویر پیش فرض امید زمانی نعمت سرا

امید زمانی نعمت سرا


حسابدار

43 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس حسابداری - سهروردی - 1391 - 1393


سوابق شغلی

رئیس مالی - نامی نیک نهاد
کرج - فروردین 1388 - اسفند 1397کارشناس حسابداری - چیتوز
کرج - فروردین 1383 - اسفند 1387مسئول امور مالی - صنایع دارویی
کرج - فروردین 1381 - اسفند 1382کارمند امور مالی - صدرا
کرج - فروردین 1381 - اسفند 1382
مهارت ها

نرم افزار های مالی - مسلط

نرم افزار همکاران سیستم - مسلط

افیس - مسلط

اکسل - مسلط

اکسس - مسلط

تهیه دفاتر قانونی - مسلط

تهیه صورت های مالی - مسلط

تهیه اظهار نامه مالیاتی - مسلط

تهیه ارزش افزوده - مسلط

تهیه بهای تمام شده - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com