تصویر پیش فرض هوشنگ نوری

هوشنگ نوری


دکترای علوم دامی

40 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دکتری علوم دامی - زابل - 1394 - 1397


مهارت ها

تولید مثل اسب - مسلط

مونوگرافی - مسلط

انتقال رویان اسب - مسلط

مدیریت پژوهشی - مسلط

تغذیه اسب - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com