بابک محمدی

بابک محمدی


کارگرساده.حراست،منشی

30 سال

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم انسانی،کامپیوتر - دبیرستان عاشورا - 1387 - 1388
هفت سال سابقه کاردر شرکت ماشین صنعت
...به دلیل.نیاز مبرم به کار هرکار باشه انجام میدم

دیپلم انسانی،کامپیوتر - دبیرستان عاشورا - 1387 - 1388
هفت سال در شرکت ماژین صنعت.کار میکردم.ونیازمبرم به کار دارم هر کارباشه انجام میدم

دیپلم انسانی - عاشورا - 1387 - 1388


سوابق شغلی

کارگردتولید - ماژین صنعت
هشتگرد - دی 1391 - شهریور 1398
7سال سابقه کار دارم
زبان ها

ترکی - عالی

ترکی - عالی


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com