تصویر پیش فرض امید شیخ

امید شیخ


حسابدار

27 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم حسابداری - هنرستان پلی تکنیک - 1392 - 1395


سوابق شغلی

کارگر - هایپر
کرج - فروردین 1396 - اسفند 1396کارگر - رزکو
جاده قزلحصار - فروردین 1392 - اسفند 1393
لوگو فکروکار

https://fekrokar.com